Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

EDUKACIJA U PORODIČNOM RASPOREDU ~ Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’

sistemske i porodične konstelacije

EDUKACIJA U PORODIČNOM RASPOREDU ~ Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’

Porodični raspored se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba slučaja, zahteva visok nivo otvorenosti u odnosu na suptilnost i finoću samog sistema.
Kada se radi sa kraljevstvom duše, kao u porodičnom rasporedu, lično, socijalno i unutrašnje duhovno doživljavanje i transformacija su od primarnog značaja u odnosu na sam metod i krajnje rezultate. To je više nalik umetničkom pristupu, na primer slikanju, pisanju poezije, sviranju i usavršenju, ali nam sama tehnika ne omogućava da predvidimo, kontrolišemo i budemo sigurni šta će nastati kao umetniči izraz u slici, pesmi ili nekom drugom umetničkom delu. Nalik tome, svaka postavka porodičnog rasporeda je posebna, nepredvidljiva, samokreirana iz zadatih elemenata i odigrava sa samo jednom.
Edukacija u porodičnom rasporedu će vam omogućiti da:
  • Proširite svoju svesnost i samospoznaju
  • Ojačate svoju životnu energiju i povežete se sa transgeneracijskim izvorom ljubavi i snage.
  • Razumete i primenite u svom životu i radu principe koji deluju kako na harmonično funkcionisanje pojedinca, porodice, tako i drugih sistema u koje smo uključeni.
  • Razvijete i unapredite svoje lične kapacitete i talente i pomognete drugima da pokrenu i ispolje svoje potencijale.
  • Spoznate prirodu konflikta i steknete veštinu u njihovom razrešavanju kako na ličnom nivou, tako i u porodici i široj zajednici.
  • Doživite sveopštu poveznanost među ljudima i njihovim sudbinama.
  • Postanete delotvorni i uspešni kao terapeut, zdravstveni ili obrazovni radnik, menadžer ili profesionalac u svojoj oblasti rada.
  • Harmonizujete partnerske i porodične odnose.
  • Ostvarite bolje razumevanje međuljudskih odnosa u različitim sistemima.
 • Radite na širenju ljubavi, sreće, uspeha, zdravlja, razumevanja prema sebi, svojoj porodici, bliskim ljudima i zajednici čiji ste deo.
Edukacija je namenjena svim ljudima koji žela da rade na sebi i prodube znanje o dinamici ljudskih odnosa, a posebno je dragocena psiholozima, pedagozima, defektolozima, zdravstvenim i socijalnim radnicima, poslovnim konsultantima, menadžerima i svim strukama koje rade i kontaktiraju sa ljudima.
Edukacija u Porodičnom rasporedu ima za cilj da pruži studentima kako razvoj i transformaciju na ličnom i duhovnom nivou, tako i profesionalne vanredne studije teorije i metodologije porodičnog rasporeda i njegove primene u praksi. Studenti stiču znanja i veštine neophodne za lično iskustvo i rad na sebi, kao i sertifikat konstelatora porodičnog rasporeda.
Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, program edukacije Udruženja za sistemske i porodične konstelacije „Helinger“, napravljen je tako da bude prilagođen kako bazičnoj potrebi za sticanjem iskustva i znanja iz oblasti porodičnih konstelacija, tako i profesionalnom usavršavanju.
Edukacija je koncipirana u tri nivoa:
  • Prvi bazično iskustveni nivo se sastoji od 5 modula
  • Drugi nivo sertifikata od 15 modula
 • Treći specijalistički nivo od 10 modula, tako da se ceo sistem obuke može završiti za dve i po do četiri godine.
Module je moguće pohađati pojedinačno i nije neophodno početi od prvog modula, tako da polaznik može da se uključi u edukaciju u bilo kom trenutku u okviru prva dva nivoa. Edukacijski program je fleksibilan tako da svaki polaznik može da kreira način svoje edukacije zavisno od svojih potreba i lične i profesionalne situacije.
Na kraju prvog bazično iskustvenog nivoa polaznik može da dobije potvrdu sa navedenim obrađenim temama modula i brojem edukacijskih i iskustvenih časova. Na kraju drugog nivoa polaznik ostvaruje sertifikat konstelatora porodičnog rasporeda. Sertifikat znači da je polaznik pohađao edukaciju i stekao teorijsko i praktično znanje iz oblasti porodičnih konstelacija i usvojio metodologiju koju može da primeni u svojoj oblasti kvalifikacije. Odgovornost svakog polaznika je da primenjuje stečeno znanje i veštine u onim situacijama i profesionalnim okolnostima za koje poseduje zakonski okvir.

BAZIČNI ISKUSTVENI NIVO

Bazično iskustveni nivo koji teorijski obuhvata uvod u osnovne pricipe i dinamiku porodičnih konstelacija, a praktično, sticanje ličnog iskustva kroz učestvovanje u radionicama kao predstavnik i rad na svojim ličnim temama. Polazinici su takođe obavezni da urade jedan seminarski rad (esej) na odabranu temu ili prevod teksta povezanog sa porodičnim rasporedom. Postavlja se i zahtev da steknu izvesno iskustvo, radi proširivanja saznajnih i metodoloških horizonata, iz drugih psihoterapijskih i/ili alternativnih tehnika rada.
Rad se odvija kroz edukacijske module i učestovanje u iskustvenim grupama.
Bazično iskustveni nivo edukacije je otvoren za sve polaznike, bez obzira na vrstu i stepen obrazovanja, koji žele da steknu razumevanje i iskustvo u metodi porodičnih konstelacija.
Nakon završenog bazičnog nivoa polaznik može dobiti potvrdu od Udruženja o iskustvenim i teorijskim satima koje je pohađao.

EDUKACIJSKI MODULI

U oviru edukacijskih modula naglasak je na teoriji i proceduri porodičnog rasporeda. Takođe su uključene vežbe i fenomenološki eksperimenti kroz koje polaznici mogu da razvijaju svesnost, percepciju i iskustvo u ovoj vrsti rada. Edukacijski modul se odvija jedne subote u mesecu u trajanju od 10 do 18h sa jednosatnom pauzom za ručak. Module nije obavezno pohađati u navedenom redosledu.
MODUL 1:
Istorijat i razvoj porodičnih konstelacija. Psihološki pravci i drugi izvori koji su uticali na njihov nastanak (porodična sistemska terapija, geštalt, transakciona analiza, psihoanaliza, primalni krik, NLP, hipnoterapija, plemenski rituali i rituali prelaska…) Metod i način prezentacije seminarskih radova. Struktuiranje prezentacije, psihološki stav, ponašanje, kontakt sa grupom i pristup prezentatora. Redovi ljubavi kao prva metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe.
MODUL 2:
Fenomenološki pristup u porodičnim konstelacijama. Fenomenološki pristup u psihoterapiji. Elementi fenomenološkog stava. Fenomeološke vežbe – spoljašnja i unutrašnja svesnost. Principi porodičnog rasporeda: Principi porodičnog rasporeda koji se ispoljavaju u različitim sistemima i prate određene principe ili zakone. Poštovanje – priznati ono što jeste. Redovi ljubavi kao prva metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe.
MODUL 3:
Nivoi savesti i svesti: lična, kolektivna i duhovna. Principi porodičnog rasporeda: Pravo na pripadanje. Upletenost. Transgeneracijska kompenzacija upletenosti – sistemsko prinudno poravnanje. Mehanizmi na osnovu kojih je primećeno da dolazi do prihvatanja, preuzimanja ili uplitanja u sudbinu predhodnih članova porodice. Redovi ljubavi kao prva metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 4:
Principi porodičnog rasporeda: Ravnoteža davanja i primanja. Ravnoteža u hijerarhijski istim odnosima. Partnerski odnosi. Davanje i primanje između roditelja i dece. Načini narušavanja principa davanja i primanja koji povređuju ljubav. Redovi ljubavi kao prva metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 5:
Principi porodičnog rasporeda: Hijerarhija poretka. Uspostavljanje poretka na osnovu mesta i ranga. Transgeneracijska hijerarhija. Hijerarhija među partnerima. Hijerarhija među braćom i sestrama. Složene porodice i raspored članova. Redovi ljubavi kao prva metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
ISKUSTVENI RAD
Iskustveni rad obuhvata za polaznika učestvovanje u iskustvenim grupama i/ili pohađanje vikend radionica da bi polaznik stekao iskustvo u ulogama kako predstavnika tako i klijenta. Obavezna su tri rada na svojim ličnim temama.
SEMINARSKI RAD
Svrha seminarskog rada je da polaznici prodube svoje znanje vezano za porodične konstelacije ili da povežu teoriju, metodologiju i primenu porodičnih konstelacija sa drugim disciplinama i oblastima koje poznaju. Takođe da, razviju veštinu prezentacije odabrane teme i kontakt sa grupom i publikom kojoj je namenjeno predavanje.
Polaznik bazičnog nivoa bira temu o kojoj će pisati a koja je povezana sa porodičnim rasporedom ili prevod literature iz ove oblasti. Nakon toga se izvodi prezentacija seminarskog rada pred članovima grupe u trajanju od 30 do 50 minuta.
Seminarski rad se predaje u štampanoj formi (dve kopije) edukatoru i za arhivu Udruženja, a članovima grupe se distribuira elektornskim putem posle prezentacije.
ISKUSTVO U DRUGIM PSIHOTERAPIJSKIM ILI ALTERNATIVNIM METODAMA
U cilju produbljivanja teorijskog i praktičnog znanja i veštine, zahteva se da polaznik stekne ili ima iskustvo u drugim oblastima psihoterapijskog ili alternativnog rada.

NIVO SERTIFIKATA

KONSTELATOR PORODIČNOG RASPOREDA

EDUKACIJSKI MODULI (6-20)

U oviru edukacijskih modula, na ovom nivou, nastavlja se sa proučavanjem teorijskih osnova i modela porodičnog rasporeda . Takođe su uključene vežbe i fenomenološki eksperimenti kroz koje polaznici mogu da razvijaju svesnost, percepciju i iskustvo u ovoj vrsti rada kako na mestu predstavnika tako i u ulozi konstelatora. Edukacijski modul se odvija jedne subote u mesecu u trajanju od 10 do 18h sa jednosatnom pauzom za ručak. Module nije obavezno pohađati u navedenom redosledu.
MODUL 6:
Utvrđivanje teorijskih i praktičnih osnova redova ljubavi, kao prve metodološke forme. Demonstracija redova ljubavi. Vežbe i praktični radovi polaznika . Prezentacije seminarskih radova.
MODUL 7:
Duh, duša, savest i svest. Nivoi savesti u ličnom, porodičnom, kolektivnom i duhovnom polju. Procedura porodičnog rasporeda: Uspostavljanje kontakta sa grupom i klijentima. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 8:
Strukura ličnosti u svetlu porodičnog rasporeda. Sistemski pristup u posmatranju pojedinca, porodice, zajednice, nacije i svetskih procesa. Značaj kulturoloških i istorijskih uticaja na porodicu i druge relevantne sisteme. Procedura porodičnog rasporeda: Intervju sa klijentom. Odabir teme i prikupljanje značajnih informacija. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 9:
Informativno polje : Informativno polje kao koncept objašnjenja fenomena. Teorija morfogenetskog polja i fraktala. Porodični obrasci vezani za vreme, mesta i značajne događaje u porodičnoj istoriji. Iskustva terapeuta i klijenata u pogledu rada sa informativnim poljem. Procedura porodičnog rasporeda: Izbor sistema koji će biti postavljen. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika
MODUL 10:
Porodične konstelacije kao metod individualnog rada sa klijentom. Porcedura porodičnog rasporeda: Izbor predstavnika. Postavljanje konstelacije. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika
MODUL 11:
Transgeneracijske traume i porodični rasopred. Tipovi trauma. Iskustvo trauma. Različiti procesi kod stresa i trauma. Postraumatične posledice. Prenos iskustva trauma na sledeće generacije. Četiri tipa trauma u osnovi emotivnih konflikata. Procedura porodičnog rasporeda: Prva slika konstelacije. Razvoj konstelacije i dinamika uključivanja predstavnika. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika
MODUL 12:
Egzistencijalna trauma i porodični raspored. Napadi panike i anksioznost. Delovanje egzistencijalne traume na sledeće generacije. Procedura porodičnog rasporeda: Dinamike i procesi tokom središnjeg dela konstelacije. Slike razrešenja i završavanje konstelacije. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 13:
Trauma gubitka i porodični raspored. Različiti tipovi trauma gubitka. Traumatske reakcije u slučajevima iznenadnog gubitka. Delovanje trauma gubitka na sledeće generacije. Procedura porodičnog rasporeda: Rečenice koje osvešćuju upletenost i rečenice koje označavaju razrešenje. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 14:
Psihičko i emotivno vezivanje. Tipovi odnosa psihičkog vezivanja. Trauma vezivanja. Problemi koji su posledica taume vezivanja. Uticaj traume vezivanja na naredne generacije. Procedura porodičnog rasporeda: Završavanje konstelacije. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 15:
Trauma celog porodičnog sistema usled počinjenih etički i moralno neopravdanih dela. Čuvaje i otkrivanje porodičnih tajni. Dejstvo trauma celog porodičnog sistema usled izvršenih etički i moralno neopravdanih dela na kasnije generacije. Procedura porodičnog rasporeda: Saveti za terapeuta i klijenta pre i posle konstelacije. Porodične konstelacije kao druga metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika.
MODUL 16
Utvrđivanje teorijskih i praktičnih osnova porodičnih konstelacija, kao druge metodološke forme. Demonstracija porodičnih konstelacija. Vežbe i praktični radovi polaznika na mestu terapeuta. Prezentacije seminarskih radova.
MODUL 17:
Dejstvo psiholoških mehanizama odbrane kod klijenata, predstavnika i konstelatora. Transfer i mehanizmi prenosa trauma na sledeće generacije. Pokret duha kao treća metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika. Vežbe i praktični radovi.
MODUL 18:
Partnerski odnosi. Priroda odnosa muškarca i žene. Homoseksualne veze. Oblici vezivanja u partnerskim odosima. Transgeneracijska upletenost kroz partnerske odnose i njeno razrešavanje. Davanje i primanje u partnerskim odnosima. Povezivaje i povezanost sa partnerovom porodicom. Pokret duha kao treća metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika. Vežbe i praktični radovi.
MODUL 19:
Roditelji i deca. Priroda odnosa roditelja i dece. Davanje i primanje između roditelja i dece. Načini na koje dolazi do povređivanja. Transgeneracijska upletenost u odnosima roditelja i dece i načini njenog razrešenja. Pokret duha kao treća metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika. Vežbe i praktični radovi.
MODUL 20:
Novac i posao. Razvoj novca i vrste poslova tokom istorije. Transgeneracijsko preuzimanje obrazaca vezanih za odnos prema novcu i poslu. Oblici i vrste trauma koje transgeneracijski deluju na odnos prema novcu i poslu. Pokret duha kao treća metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika. Vežbe i praktični radovi.
MODUL 21:
Zdravlje i isceljenje. Holistički pogled na zdravlje i isceljenje. Povezanosti i upletenosti u porodici koje dovode do zdravstvenih problema. Transgeneracijske traume i poremećaji ljubavi koji dovode do bolesti. Pokret duha kao treća metodološka forma rada. Demonstracija i fenomenološke vežbe. Prezentacije seminarskih radova polaznika. Vežbe i praktični radovi.
EDUKACIJSKI TRENING
Edukacijski trening pruža mogućnost polazniku da se oproba, vežba i stiče iskustvo na mestu konstelatora u radu sa grupom. Takođe se u okviru njega ostvaruje supervizija kako odnosa sa grupom, klijentima ili drugih problema i prepreka koje nastaju u konstelacijskom radu.
ISKUSTVENI RAD
Iskustveni rad obuhvata za polaznika učestvovanje u iskustvenim grupama i/ili pohadjanje vikend radionica da bi polaznik stekao iskustvo u ulogama kako predstavnika tako i klijenta. Obavezna su tri rada na svojim ličnim temama.
SEMINARSKI RAD
Svrha seminarskog rada je da polaznici prodube svoje znanje vezano za porodične konstelacije ili da povežu teoriju, metodologiju i primenu porodičnih konstelacija sa drugim disciplinama i oblastima koje poznaju. Takođe da razviju veštinu prezentacije odabrane teme i kontakt sa grupom i publikom kojoj je namenjeno predavanje.
Polaznik sertifikat nivoa bira temu o kojoj će pisati a koja je povezana sa porodičnim rasporedom. Nakon toga se izvodi prezentacija seminarskog rada pred članovima grupe u trajanju od 30 do 50 minuta.
ISKUSTVO I RAD NA MESTU TERAPEUTA
Polaznik će u okviru edukativnog treninga ili modula imati priliku da vežba terapeutski rad sa grupom i da stekne iskustvo u praćenju grupnih procesa. Tokom edukacije polazik će imati priliku da pokaže da je ovladao metodologijom sva tri načina rada u sistemskom pristupu. Potrebna je potvrda edukatora da je dostignut dovoljan stepen veštine u svim metodološkim formama da bi polaznik pristupio završnoj proveri za dobijanje sertifikata.
ISKUSTVO U RADU SA KLIJENTIMA
Na ovom nivou edukacije postavlja se zahtev da polaznik, u okviru svog profesionalnog okvira, počne da radi sa klijentima, bilo individualno ili grupno, primenjujući neke metode i pristupe porodičnih konstelacija.
U tom cilju potrebo je da vodi dnevnik o temama, načinu rada i ostvarenim rezultatima u radu sa klijentima. Priložiće u pismenoj formi 5 detaljnih analiza slučajeva na osnovu određenih kategorija.
ISKUSTVO U DRUGIM PSIHOTERAPIJSKIM ILI ALTERNATIVNIM METODAMA
U cilju produbljivanja teorijskog i praktičnog znanja i veštine zahteva se da polaznik stekne ili ima iskustvo u drugim oblastima psihoterapijskog ili alternativnog rada.
ZAVRŠNI ISPIT za dobijanje sertifikata konstelatora porodičnog rasporeda
1. Pismeno polaganje osnovnih teorijskih postavki porodičnog rasporeda.
2. Prezentacija (15-20 minuta) o porodičnim konstelacijama.
3. Praktičan rad na mestu terapeuta pomoću metodološkog pristupa koji polaznik odabere.
* Postoji tačno određen broj sati i broj radova koje edukant treba da prikupi tokom edukacije: prisustvo na modulima, u iskustvenom radu, edukativnim treninzima, u radu sa klijentima, broj seminarskih radova, praktičnih terapeutiskih radova, supervizija itd. Sve dodatne informacije o edukaciji i cenama dobićete prilikom kontakta.
Informacije o edukaciji i prijave: Silvija Paunović tel: +381 (0)63 43 42 96 e-mail: helingerudruzenje@gmail.com Edukaciju vodi Maja Mandić Marković, psiholog, terapeut specijalista i edukator porodičnog rasporeda.
Više o Maji kao psihologu, terapeutu i edukatoru, možete saznati na njenom oficijalnom sajtu Arkona.
Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’ www.arkona.rs