Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

O metodi

sistemske i porodične konstelacije

Porodične konstelacije ili porodicni raspored su transgeneracijski metod kojim se iznosi na videlo i razrešava upletenost člana porodice u sudbinu i traume roditelja i predhodnih generacije.

Porodični raspored je grupna sistemska terapija koju je razvio nemački terapeut i filozof Bert Helinger sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Koristi se kao psihoterapijska metoda u transformaciji i razrešavanju različitih psiholoških tema i problema kako individualnih, tako i porodičnih, partnerskih, roditeljskih, poslovnih i mnogih drugih.
Tokom razvoja tehnike došlo se do iskustva da takođe ima i isceliteljsko dejstvo, budući da podržava proces ozdravljenja kod različitih fizičkih bolesti.

Mnogi lični problemi i teme sa kojima se mi nosimo u svom životu rezultat su konfuzije i trauma u porodičnom sistemu. Porodica, kao i svaki drugi sistem ima prirodni poredak. Kada je on narušen, delovanjem različitih traumatičnih događaja, dolazi do poremećaja koji mogu da deluju kroz nekoliko generacija.
Procesom emotivnog i psihičkog vezivanja traumatično iskustvo se prenosi sa roditelja na decu i ono se ne završava na drugoj generaciji. Istim mehanizmom vezivanja i poistovećenja ono može obuhvatiti nekoliko generacija. To je ključ koji razjašnjava kako se određeni poremećaji i psihičke bolesti pojavljuju kod dece, mladih ljudi ili odraslih koji nisu lično bili traumatizovani ili svedoci traumatične situacije.
Roditelji koji su povređeni, uplašeni, ophrvani tugom, bolom, krivicom osećaju se bespomoćni i ne mogu svojoj deci preneti osećaj emotivne sigurnosti tokom procesa vezivanja.

Grupni rad u okviru porodičnog rasporeda ima za cilj da iznese na svetlost dana ono što je bilo potisnuto, zaboravljeno, previđeno, bilo na individualnom ili transgeneracijskom nivou. Na taj način se ponovo uspostavlja celovitost i ravnoteža kako inidividualnog , tako i porodičnog polja. To dovodi do psihološkog rasterećanja i pokreće proces isceljenja na niovu psihe, tela i duše.)

Organizacione/biznis konstelacije (Biznis (organizacione) konstelacije su se razvile iz porodičnih konstelacija prateći zahteve da se metodologija terapije porodičnog poretka primeni na zahteve vezane za funkcionisanje kompanija, poslovnih sistema kao i na individualne potrebe u pogledu rešavanja problema vezanih za posao, novac, karijeru i imovinska pitanja.

Biznis (organizacione) konstelacije vremenski kraće traju i mnogo su manje emotivne nego porodične konstelacije. One se baziraju na istim principima koje su vezane za funkcionisanje socijalnih sistema. Najznačajniji su sledeći biznis (organizacioni) principi:
Postojanje problema
Ono što jeste, mora biti prepoznato (poštovano)
Ukazivanje na moguću promenu i ono što je potrebo da bude sačuvano
Pravo na pripadnost
Ravnoteža davanja i primanja
Potreba za poretkom (hijerarhijskim, po starosti, kompetenciji, itd.)
Biznis konstelacije mogu da se izvode i imaju mnogostruku primenu kako za potrebe individualnog razvoja tako i za rešavanje zahteva velikih poslovnih sistema. Ovde ću navesti samo neke od mogućnsti:
Prikupljanje informacija u pogledu značajnih personalnih i ekonomskih odluka
Proveravanje i optimalizacija rukovodećih funkcija u kompaniji
Prepoznavanje postojeće dinamike u organizaciji
Otkrivanje koji su značajni izvori i potrebe pojedinca i grupe i gde se nalaze
Razvijanje kulture kompanije
Nalaženje pravog mesta za zaposlene i spoljne konsultante
Postizanje ličnih poslovnih, novčanih ciljeva i otkrivanje i ostvarivanje ambicija)