Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

ETIČKI KODEKS

sistemske i porodične konstelacije

ETIČKI KODEKS

Edukatora, konstelatora, trenera, polaznika edukativnih grupa i članova udruzenja sa sistemske i porodicne konstelacije HELINGER
Ovaj etički kodeks obavezuje sve konstelatore, trenere, polaznike edukativnih grupa i edukatore da uvažavaju, promovišu i rukovode se principima navedenim u daljem tekstu
ovog kodeksa.
Etički kodeks za polaznike edukativnih grupa određuje odnos prema konstelacionom radu kao i pristup ovladavanju metodologijom i tehnikama porodičnog rasporeda, odnos
prema klijentu, odnos prema kolegama, trenerima i edukatorima.
Etički kodeks je kodeks profesionalne prakse za konstelatore, trenere i edukatore Udruženja i njegova funkcija je da svim polaznicima edukativnih grupa, konstelatorima,
trenerima i edukatorima obezbedi referentni okvir za odnos prema:

  • Edukaciji u porodičnom rasporedu
  • Klijentima
  • Kolegama
  • Društvu

    Ovim etičkim kodeksom se definišu osnovne vrednosti i principi Udruženja-

1.  POŠTOVANJE SVAKE OSOBE, NJENE LIČNOSTI I INTEGRITETA
Poštujem klijenta i njegov porodični sistem, kao i jedinstveni kulturni i istorijski kontekst pojedinca ili grupe.
Poštujem vrednosti i uverenja svojih kolega, konstelatora, edukatora, trenera i polaznika edukativnih grupa, članova Udruženja.
U komunikaciji sa njima koristim primeren način komunikacije i rečnik.
Uvek, osim u slučajevima propisanim zakonom, štitim identitet i podatke svojih klijenata.
Kao konstelator, trener i edukator obezbeđujem poverljivost, privatnost i sigurnost učesnika u porodičnim konstelacijama.

2. POŠTOVANJE HIJERARHIJE U SISTEMSKOM SMISLU
Kao polaznik edukativne grupe, konstelator, trener ili edukator jasno objavljujem svoje kvalifikacije u pogledu poznavanja porodičnih i sistemskih konstelacija.
Poštujem principe hijerarhije u odnosu na svoje mesto i profesionalnu kompetenciju, u odgovornosti prema klijentima i odnosu prema kolegama.
Poštujem metodologiju koju učim ili primenjujem.
Kao polaznik edukativne grupe, konstelator, trener ili edukator poštujem i podupirem profesionalno ime, pristup i tehnike rada sa sistemskim konstelacijama, izbegavam
diskreditovanje konstelatorske struke/profesije, a posebno poštujem rad i ime osnivača i začetnika rada sa sistemskim konstelacijama, Berta Hellingera.
Tamo gde je moja kompetencija nedovoljna ili ograničena, upućujem klijente na primerene kontakte i osobe.

3. POŠTOVANJE PRAVA SVAKE OSOBE DA PRIPADA
Kao polaznik edukativne grupe, konstelator, trener ili edukator koristim svoje pravo da pripadam u sistemu konstelacionog rada, edukacije, krugu konstelatora, trenera i
edukatora. Istovremeno, preuzimam punu odgovornost za izgovorene reči, učinjena dela, rezultate i posledice.

4. POŠTOVANJE RAZMENE U SISTEMSKOM SMISLU
Kao konstelator, trener i edukator ulažem svoje lične i profesionalne kapacitete u cilju dobrobiti klijenata i edukanata a u okviru dogovorene razmene. Ovim principom se
obavezujem da neću manipulisati niti eksploatisati klijente, polaznike edukativnih grupa ili druge članove Udruženja, emotivno, seksualno, finansijski, politički ili na bilo koji drugi
način, radi sopstvene ili tuđe koristi.

Za objavljivanje istraživanja, stručnih i popularnih natpisa, audio ili video zapisa u medijima, tražim prethodnu saglasnost klijenata i drugih, uključenih u navedene okolnosti, ako bi isti tekstovi i/ili zapisi mogli dovesti do njihovog otkrivanja
Kao polaznik edukativne grupe, konstelator, trener ili edukator posvećen/a sam redovnim i odgovarajućim konstelacijskim radovima na svojim ličnim temama, kontinuiranoj superviziji i profesionalnom usavršavanju, vlastitoj svesnosti, svesnosti svoje porodice i njenih istorijskih i kulturnih vrednosti.

Na osnovu Ugovora za edukaciju i Ugovora za Konstelatore, trenere i edukatore, Udruženje poseduje postupak, procedure saglasnosti i pravilnik na koji može da se pozove u slučaju kršenja etičkog kodeksa. Ukoliko primena manje formalnih sredstava ne da rezultate, Udruženje može primeniti različite mere koje uključuju suspenziju ili
povlačenje članstva.

EDUKACIJA

Zadatak edukacije u sistemskim konstelacijama je da na objektivan i razumljiv način upozna edukante sa teorijskim, metodološkim razvojem sistemskih konstelacija. Lični stavovi edukatora i trenera treba da budu jasni i poznati. Edukanti trebaju da budu upoznati sa profesionalnim i zakonskim odredbama vezanim za njihovo studiranje i
profesionalni rad.
Udruženje garantuje kvalitet edukacije kako u pogledu posebnih kompetencija edukatora, trenera i supervizora, tako i u pogledu nastavnog plana i internih pravila.
Odnos između edukatora, trenera i studenata treba da bude transparentan.
Edukatori i treneri su svesni posebnog odnosa između onih koji predaju i onih koji uče i ne zloupotrebljavaju ovaj odnos u svoju korist.
Edukanti su članovi koji su upisali jednu ili više edukacija koju organizuje udruženje „Helinger“ i potpisali sporazum da se pridržavaju etičkog kodeksa.
Polaznik edukacije se obavezuje da će u komunikaciji sa edukatorima, trenerima i
Udruženjem uvek biti iskren, da će istinski raditi na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je započeo pohađanje edukacije.
Polaznik se obavezuje da će prisustvovati zakazanim terminima modula i radionica na kojma se održava edukacija i da će na iste dolaziti blagovremeno.
Udruženje „Helinger“ je obavezno da sprovodi svoje edukacije na način koji štiti potrebe i interese edukanata. Potrebno je da edukanti zauzvrat osiguraju najbolje uslove za lično i
profesionalno usavršavanje.
– Svi potencijalni edukanti dobijaju jasne informacije o finansijskim obavezama koje se od njih zahtevaju s obzirom na tok edukacije.
– Edukanti dobijaju na početku edukacije detaljan plan i program, ishode učenja i kriterijume ocenjivanja.
– Polaznici edukacije će poštovati različitost studenata i neće ih diskriminisati na bilo koji način (polu, kulturi, godinama, invalidnosti, socijalnom poreklu,
religijskom uverenju…)
– Edukanti neće raditi sa individualnim klijentima, niti formirati svoje grupe dok ne odgovore zahtevima i polože ispit za sertifikovanog konstelatora. Vežbe, rad sa
klinetima i grupom, za njih će biti organizovane u okviru edukacija. Izuzetak od ovog člana se može napraviti uz pismenu saglasnost Udruženja i edukatora u slučaju polaznika edukacije koji su sertifikovani od drugih renomiranih asocijacija sistemskih konstelacija i/ili po svom profesionalnom obrazovanju, statusu i ličnom iskustvu imaju već stečene kvalifikacije za rad sa grupom.
– Polaznik edukacije garantiuje da ne boluje od ozbiljih mentalnih bolesti i da nije zavisnik od alkohola, lekova ili droge.
– Polaznik edukacije je sam odgovoran za sopstveno telesno i duševno zdravlje i Udruženje ne prihvata nikakvu odgovornost za radnje koje polaznik edukacije
preuzima za vreme trajanja edukacije i nakon edukacije.-

Edukanti se ne smeju javno predstavljati da su kvalifikovani konstelatori ako taj status ne poseduju.
Rad edukanata sa drugim članovima, klijentima i grupom u okviru edukacije treba da odražava poštovanje i poverljivost.
Beleške sa edukativnih predavanja i vežbi, skripte i drugi materijali sa edukacije podležu Zakonu o autorskim pravima i ne smeju biti javno objavljivani, distribuirani ili promovisani putem socijalnih medija komunikacije.
Svi učesnici u edukativnom procesu – edukatori, treneri i polaznici edukacije potvrđuju da će čuvati kao poverljive sve informacije, podatke ili dokumente, bilo koje prirode, kako o edukaciji, tako i o članovima edukativnih grupa, i da neće upoznaviti sa njima treća lica, kako tokom trajanja edukacije tako i nakon njenog
završetka.
Edukant je svestan da tokom edukacije može da sazna veliki broj poverljivih i ličnih podataka o drugim polaznicima i trećim licima, te se obavezuje da neće o takvim informacijama razgovarati, komentarisati ili ih prenositi bilo kojem trećem licu.
Obaveza čuvanja poslovnih i ličnih tajni odnosi se na sve subjekte uključene u edukaciju.
Polaznik edukacije ima pravo da podnese žalbu Udruženju u slučaju da je došlo do kršenja etičkog koda ili nekih od drugih odredbi dogovora.
Edukatori odlučuju o podobnosti edukanata i nastavljanju njihove edukacije na temelju ispunjenja ili neispunjenja predhodno usvojenih uslova i zadataka
edukacije.

KONSTELATORI

Konstelatori su dužni da na prvom susretu upoznaju klijenta i grupu sa svojim obrazovnim kvalifikacijama i profesionalnom statusu i iskustvu u sistemskim
konstelacijama.

Konstelatori su dužni da obaveste klijenta i grupu o sledećem: ceni svojih usluga, načinu plaćanja, rasporedu, lokaciji, trajanu rada i završetku.

Konstelatori poštuju klijenta bez obzira na njegove godine, zdravstveno stanje, pol, seksualnu orijentaciju, religijsku, etničku pripadnost i socijalni status.

Konstelatori vode redovne beleške o radovima sa klijentima i prate napredak
klijenata.

Konstelatori treba da budu svesni svojih ograničenja i da ih redovno prate i razvijaju svoje profesionalne i lične kapacitete kao i iskustveni rad na sebi,
supervizije i nastavak edukacije.

Konstelatori ne smeju da rade sa klijentima i grupom ukoliko je njihova sposobnost umanjena emotivnim problemima, bolešću, upotrebom alkohola i lekova, iscrpljenošću ili iz nekog drugog razloga. Ukoliko je neophodno treba da zatraže profesionalnu pomoć.
Svako audio i video snimanje konstelacijskih radova ili individualnog savetovanja treba da bude prodiskutovano i odobreno od organizatora radionice, konstelatora
i klijenata. Svi snimci treba da budu čuvani na sigurnom mestu da bi se obezbedila privatnost.
Beleške sa individualnog savetovanja, grupnih konstelacijskih radova, bilo ručno pisane ili pohranjene u kompjuteru, podležu pravilima Komesarijata za zaštitu
podataka.
Konstelator treba da obezbedi prostor za rad koji obezbeđuje privatnost.
Konstelator treba da obezbedi poverljivost tokom i po završetku rada. Otkrivanje podataka dozvoljeno je samo uz klijentovu saglasnost.
Konstelatori treba da dobiju dozvolu od klijenta da koriste informacije stečene tokom konstelacionog rada u svrhu predavanja, publikacije, treninga, istraživanja, obrazovnih ciljeva. Konstelatori moraju da se pobrinu da zaštite klijentov identitet i anonimnost, tako što će promeniti biografske ili druge podatke koji mogu da
identifikuju klijenta.
U slučaju rada sa maloletnim klijentima konstelator mora da ima pismenu dozvolu oba roditelja za rad.
Konstelatori treba da ograniče svoje reklamiranje na opisne iskaze o uslugama koje nude i svojim kvalifikacijama. Konstelatori preuzimaju punu odgovornost da
ispoštuju sve obaveze koje su javno reklamirali.
Konstelator ne sme da primi klijenta koji je već klijent drugog konstelatora Udruženja „Helinger“, ukoliko se oba konstelatora ne slože da je to
odgovarajuće.
Konstelator je upoznat i svestan važećeg nacionalnog zakona koji se odnosi na njegov profesionalni rad i vođenje prakse ili institucije i pažljivo razmatra
relevantne zakonske preporuke.
Kada je uključen u istraživanja iz oblasti sistemskih konstelacija, konstelator je obavezan da ga sprovodi časno i moralno, te da izvodi samo one zaključke koji
su kompetentni sa metodologijom.
Konstelatori su svesni socijalnih i političkih implikacija njihovog rada, kao i socijalnih i političkih aspekata koji utiču na kontekst klijenta.
Svojim potpisom potvrđujem da razumem, prihvatam i pridržavam se svih pravila i obaveza ovog etičkog kodeksa.

Potpis
_______________________
Beograd , datum